Archive | Tháng Tư 2017

Đỗ Anh Thơ : Ông Cháu

 

Ông giả làm con,

Cháu đút cơm cho ông ngày ngày.

Nay ông đã thật lú

Ai mớm lời cho ông đây ?

hay …..

SG 26/4/2017

ĐTA

Advertisements