Phạm Quynh :Nhà thơ Trần Văn Kinh: Gửi vào vô tận chút tình chưa tan

 

 

Nhà thơ vốn không phải danh xưng dành cho tất cả nhưng người cầm bút. Mà bởi những đam mê, cống hiến và tác phẩm suy tôn nên họ . Với nhà thơ, thì dù họ có ẩn mình kín đáo, thơ ca của họ vẫn lan tỏa đến  những tâm hồn đồng điệu khác. Đó là sức mạnh của thơ ca.

 

Tôi đọc được và cảm nhận những rung cảm thực sự. từ nhà thơ Trần Văn Kinh. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bâng khuâng khi khép lai những trang bản thảo của ông. Dường như qua thơ ca của mình Trần Văn Kinh đã gửi vào sâu thẳm lòng người, gửi vào trong vô tận cõi đời chút tình chưa tan (như một ý thơ ông viết). Và tôi thiết nghĩ chút tình đó sẽ ở lại mãi trong ta vì những nỗi niềm, cơn cớ, tình cảm mà nhà thơ gửi gấm.

 

Như một nốt nhạc tài hoa ngân lên, sẽ vang vọng mãi và gây chấn động trong tâm thức người nghe.

 

Tôi nghe tiếng ca tôi

 

Ch như tiếng rung khe kh

Ca lòng mình xôn xao, xôn xao

 

Ri tan đi trong tiếng gió gào

May ch có người yêu mình nghe được.

 

 

5

Trần Văn Kinh

 

Nhà thơ, có người ẩn mình kín đáo trong thơ, mượn ngôn ngữ làm nơi trú ngụ cho tâm hồn mình. Lại có người dùng thơ để giãi bày những nghĩ suy, trăn trở . Ta không biết Trần Văn Kinh đang ẩn mình hay giãi bày, nhưng tôi tin đó là những rungcảm tận cùng và sâu thẳm nhất nơi tâm hồn nhạy cảm và nhiều trắc ẩn của ông. Với bài thơ Tôi nghe tiếng của tôi ngay nhữngdòng đầu người đọc có thể nhận ra ông là một người viết với cái tôi riêng biệt. Nhà thơ luôn là người nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận thấy những điều mà người thường không thấy được. Đó là khả năng thiên phú của người cầm bút. Trần Văn Kinh không phải là ai, không là một điều gì khác khi ông lắng nghe tiêng của mình (tượng trưng cho cách sống, lý tưởng, nhâncách…) và nhận biết mình, ông không giống ai, dẫu họ là vĩ nhân hay những người  bình thường nhất. Ông chọn mình chỉ nhưtiếng rung khe khẽ của chính sự xôn xao lòng mình. Nhưng đó là tất cả ý nghĩa của trái tim, của tâm hồn tha thiết với cuộc đờiivà con người. Giản dị, khiêm nhường nhưng khác biệt và sâu xa. Điều đó chỉ được phát hiện qua sự thấu hiểu May chcó người yêu mình nghe được.

 

Người làm thơ, làm nghệ thuật cần lắm sự sáng tạo. Trong thời này có lẽ chúng ta ít nhiều cảm thấy mệt mỏi với nhữngbài thơ phong trào, sáo mòn, cũ kỹ với những ngôn ngữ, ý tưởng không có sự tìm tòi và gọt giũa. Nhà thơ Trần Văn Kinh không nằm trong số đông đó bởi sự tìm kiếm, sáng tạo trong những tứ thơ, ý tưởng và ngôn

 

6

Tôi nghe tiếng của tôi                   T h ơ

 

 

Từ. Để có được điều này vì trước hết ông là một trí thức, một người hội tụ những hiểu biết nhất đinh từ môi trường sư phạmcũng như sự. từng trải cuộc sống  và thêm sự nhậy cảm, tinh tế thiên phú của người làm nghệ thuật. Tôi thực sự tâm đắc với câu thơ : Kinh nghim đôi khi chn đường sáng to của ông. Đây cũng là câu thơ để lại nhiều suy ngẫm cho mỗi chúng ta.

 

Đoc thơ Trần Văn Kinh tôi nghĩ nhiều về nhân cách và lẽ sống ở đời. Thơ hay không chỉ là bông hoa

 

Đẹp mà còn phải tỏa hương. Thơ ông  đã làm  đưộc  điều  đó. Khi mà tưởng rằng thế hệ ông, tuổi tác của ông đã vào : xưa nay hiếm thì nhữ ng trươc tác hay nhữ ng tác phẩ m sau này của ông dưòng như là không tuổi. Những câu thơ vẫn như đang soi chiếu vào ta, bất chấp sự dài rộng của thời gian, không gian hay chiều sâu khoả ng cách của lòng người.

 

Có nhng điu cha mun dy con

 

Ch s sau này làm con thua thit

 

Có nhng điu không làm con thua thit

 

E rng cha chng mun dy con.

 

Thơ Trần Văn Kinh viết cho các con mà ta nghe như một tiếng nói tự trong thẳm sâu lòng mình. Có mấy người cha viết cho con mình hay dạy dỗ con mình được như thế . Nhưng hơn thế , thơ Trần Văn Kinh đã nói hộ nỗi lòng của bao người chanói riêng và những thế  hệ đi trưốc nói chung. Thơ ông đã vượt ra ngoài khuôn khổ, làn ranh của sự dạy dỗ hay viết lại cho conmình. Mà trong đó ta thấy bao hàm một bài học lớn, một ý nghĩa nhân văn và cao cả . Và đây nữa, câu thơ khiến chúng ta ngỡngàng. Sự thăng hoa của những câu thơ luôn dự báo một nhà thơ tài hoa tiềm ẩn.

 

Màu xanh tht sng ngoài tri

 

Nghe màu xanh gi dy đời cách xanh

 

Goethe nói: Moi lí thuyết  đều ­mầum, chỉcây đời đời là mãi mãi xanh tươi. Trần Văn Kinh nói được nhiều hơn thế khimà những câu thơ y làm nhúc nhói bao người đoc. Nhưng ai đã thấy được điều đó? Và trong số người thấy đươc ai dámnói ra được? Mà lại là bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thi ca.

 

Đén đây tôi càng muốn khẳng định: Thơ ca suy tôn nên nhà thơ. Điều đó đúng với Trần Văn Kinh.

 

Bên cạnh những câu thơ khiến người đọc “thảng tht” tôi cũng muốn nhắc đến không khí trung đại, man mác trong thơông. Như buổi hoàng hôn vàng son của một thời đại nào đó được khơi gợi từ những câu thơ trữ tình, hoài cảm:

 

Ri mt mùa đông xa cách xa

 

Huy

[Message clipped]  View entire message

Tôi nghe tiếng của tôi               T h ơ

 

 

t/. (1 có ư,c i@u này vì trư c h t ông là m:t trí th*c, m:t ngư i h:i tD nh ng hi1u bi t nh t Hnh t/ môi trư ng sư ph+m cũng như s. t/ng tr i cu:c s ng và thêm s. nh+y c m, tinh t thiên phú c#a ngư i làm ngh’ thu-t. Tôi th.c s. tâm Ac v i câu thơ : Kinh nghim đôi khi chn đường sáng to c#a ông. (ây cũng là câu thơ

 

1 l+i nhi@u suy ng$m cho m?i chúng ta.

 

( c thơ Tr n Văn Kinh tôi nghĩ nhi@u v@ nhân cách và l> s ng i. Thơ hay không chF là bông hoa

 

Lp mà còn ph i t%a hương. Thơ ông  ã làm  ư,c  i@u

 

ó. Khi mà tư ng rKng th h’ ông, tuMi tác c#a ông ã vào : xưa nay hiếm thì nh ng trư c tác hay nh ng tác ph m sau này c#a ông dư ng như là không tuMi. Nh ng câu thơ v$n như ang soi chi u vào ta, b t ch p s. dài r:ng c#a th i gian, không gian hay chi@u sâu kho ng cách c#a lòng ngư i.

 

Có nhng điu cha mun dy con

 

Ch s sau này làm con thua thit

 

Có nhng điu không làm con thua thit

 

E rng cha chng mun dy con.

 

Thơ Tr n Văn Kinh vi t cho các con mà ta nghe như m:t ti ng nói t/ trong th7m sâu lòng mình. Có m y ngư i cha vi t cho con mình hay d+y d? con mình ư,c như th . Nhưng hơn th , thơ Tr n Văn Kinh ã nói h: n?i lòng c#a bao ngư i cha nói riêng và nh ng th h’ i trư c nói chung. Thơ ông ã vư,t ra ngoài khuôn khM, lKn ranh c#a s. d+y d? hay vi t l+i cho con mình. Mà

 

7

 

Trần Văn Kinh

 

trong ó ta th y bao hàm m:t bài h c l n, m:t ý nghĩa nhân văn và cao c . Và ây n a, câu thơ khi n chúng ta ngP ngàng. S. thăng hoa c#a nh ng câu thơ luôn d. báo m:t nhà thơ tài hoa ti@m n.

 

Màu xanh tht sng ngoài tri

 

Nghe màu xanh gi dy đời cách xanh

 

Goethe nói: ithuyết đều ­ u !”m, [1] ỉ‑cây đời

 

‑­#i ­#i xanh tươi. Tr n Văn Kinh nói ư,c nhi@u hơn th khi mà nh ng câu thơ y làm nh*c nhói bao ngư i c. Nh ng ai ã th y ư,c i@u ó? Và trong s ngư i th y ư,c ai dám nói ra ư,c? Mà l+i là bKng ngôn ng ngh’ thu-t c#a thi ca.

 

( n ây tôi càng mu n kh7ng Hnh: Thơ ca suy tôn nên nhà thơ. (i@u ó úng v i Tr n Văn Kinh.

 

Bên c+nh nh ng câu thơ khi n ngư i c “ ảng tht” tôi cũng mu n nhAc n không khí trung +i, man mác trong thơ ông. Như buMi hoàng hôn vàng son c#a m:t th i +i nào ó ư,c khơi g,i t/ nh ng câu thơ tr tình, hoài c m:

 

Ri mt mùa đông xa cách xa

 

Huyn cm nghe ln tiếng mưa sa

 

Ngày nào gia chn thiên thai y

 

Mt tiếng đàn sênh bao thiết tha.

 

Cái tài hoa c#a ngư i vi t là làm cho trí tư ng tư,ng c#a ngư i c ư,c d$n dD vào th gi i ngh’ thu-t tư ng vô hình nhưng mang y c m xúc th.c. R ó ngư i c tìm th y mình và ngP như nhà thơ ang vi t cho mình.

 

 

8

 

Tôi nghe tiếng của tôi               T h ơ

 

 

  1. S. hoài cM trong thơ Tr n Văn Kinh bu&n và Lp n : cho tôi hình dung v@ ngư i xưa, tình xưa mà thao th*c và thMn th*

 

Để bây gilc cnhân

 

Vườn xưa chng đã my ln ra hoa…

 

Tôi không mu n và không th1 so sánh Tr n Văn Kinh v i b t kỳ ai. M:t ngư i i gi a kim cM v i bu&n vui th s.. Ông hi1u cu:c i bKng lý trí, c m nh-n bKng con tim và vi t lên bKng nh ng rung c m t-n cùng. Vài dòng “[1]ảmn” làm sao nói h t ư,c nh ng “ [1]+ng” trong t-p thơ Tôi nghe ting ca tôi. ChF mong vi t ra 1 th%a nh ng thMn th*c trong lòng và g,i m:t l i nh% 1 bư c vào th gi i thơ ca Tr n Văn Kinh –

 

Người ả‑, o vô tn [1] t nh chưa tan.

 

– ‑Ni nhng ./ y đầu thu 2016

 

Nhà báo Phm Quỳnh

 

Ban Văn a – Văn ngh

 

o Sc kh‑e & ­ i s!ng

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s